دیوان الشعر الاهوازی لل شاعر جاسم ثعلبی

اشعار عربیه حب و غرام و ابوذیان و رثاء الایمه

ابوذیات الحسانی 2 للشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

 

الولف مرزاب یمطر من سمانه

بگه دایخ ابدربه من سمانه

فتح گلبی علی حبه من سمانه

بگیت اویاه واگف بل ثنیه

 

ا لزمن ویای قصر ما فهمنی

سطرنی ابغیض لوعه ما فهمنی

اگله اسلک طریقک ما فهمنی

بگه یفتر ویحثر طوط حیه

 

شلت اسنین من دارک ولا  جیت

او عینی ابفرگ دلالک ولا جیت

حبیبی اشعیر بایعنی و لا جیت

تمرمرنی ابعذابک مو خطیه

 

حرت لا وین انوی یا خلگنه

ربی انته او ملاذی یا خلگنه

فرحکم کصر دوره یا خلگنه

اظن اثنیننه طرحه المنیه

 

اشکثر احمل عذاب او ضیم یا ناس

گلبی انلچم و ابملگاک یاناس

وحگ سید نبی المختار یا ناس

افکر بیک کل صبح او مسیه

 

تولع جرح گلبی اوزاد همه

او صرت ما بین کل الخلگ همه

اجرحوا گلبی ابندمهم علی همه

او خلونی نحیل اصفگ بدیه

 

الف مشعل حرگ گلبی  او دوابی

ابحبه مرض اعیونی او دوابی

یگلی شیل زرعک عن دوابی

شلت زرعی او ما کف هل بلیه

 

هزیز او نار احس گلبی دوابی

زرعت الصبر حسبالی دوا بی

شتمنی شیل زرعک عن دوابی

شلت زرعی و اهوه ایعیل بیه

 

سده او من ضجیج المای طارت

لمع عیناک وسط الگلب طارت

هم تدری علیش الروح طارت

نظرتک زعلت روحی البریه

 

مرمرنی دلیلک الف مره

ضگت حلوه گبل لا ضوگ مره

مر مره علینه فرد مره

او خل اورودنه تزهر سویه

 

حملت اهموم دهری من لفانی

او کصر جنحان طیری من لفانی

اکلنی ابریشی لگمه من لفانی

او بس روحی بگت حی بل دنیه

 

 

للشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

21/09/1390

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت ۱۸:۴۶ بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

وجدت رویتک فی القمر

سهرت لیالی علیک

ولن اراک فی ظاهرک

حتی ذهبت اتجول فی خیالی

صورتک جنبی و امامی

وکلمتک فی المحبه و الجمال

حتی رات عینای صورتک الجمیله

و ضمتک فی روحی النهیله

یا ریت کنت معی فی کل لحظاتی

احبک و اموت علیک یا عزیزتی

یا سهرت عیونی

واملی و ضنونی

ولکن لیس لی من محتشم

ذهبت و اخذت قلبی و کتابی

و مررت الی اعلی فی حبی

بیت عشقک

لما وصلت فی طمس اللیل

نظرت فی السماء حتی اراک فیه

ثم اخذت القلم لاکتب لک ما فی قلبی

لاکن یا حبیبتی

رایت القمر بازغا بجمالک

حتی نظرت فیه مبتسما

و رایت صورتک المضیه

تلمع فی قلب القمر

فرحت کثیرا

عند ما شاهدتک فیه

کلمتک و نادیتک باسمک

فاجبتنی انا هنا

هذا مکان حبی و املی لکی اراک

و فی کل لیالی انظرک من بعد

التی بقیت فیه مفردا

انا هنا احبک حبا مولما لم یحس فیه احدا

و جلست فی الاعلی لم یجلس فیه عاشقا

نادیتها حتی الصباح

و لما بزغت الشمس

اختفت حیاتی و املی

وداعا لک الی لیله ثانیه

 

الشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

20/09/1390

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر ۱۳۹۰ساعت ۲۱:۳۷ بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات جاسم الحسانی الساری

اشکثر عدیت لجلک من هوانه

هواکم غیر نکهه من هوانه

عدد مرات جرب من هو آنه

حتی اتصیر الک عبر المنیه

 

ولک ملیت من ضیمک ولا اتوب

اچم عیله علی مرت ولا اتوب

انکصر ظهری من افراگک ولا اتوب

اتوب ابیوم تاخذنی اباذیه

 

ولک شلیت حالی بسک انته

هجرک حرگ گلبی بسک انته

السکن دارک امعذب بسک انته

یظل مظلوم بل دنیه ابخطیه

 

 

هواکم دخل گلبی او جننانی

صلت نسمت هواکم جننانی

سهرت اللیل لجلک جن ننانی

تعوف ادیارنه او تسکن فریه

 

حبیبی ارجوک مره مر علینه

عذابک هدم حیلی او مر علینه

تعال او شوف هجرک مر علینه

سلم  والگلب واگف تحیه

 

نحیی بیک یسمر من تمرنه

احب بسمت کلامک من تمرنه

حبیبی اکل فرده من تمرنه

نصیر احباب بل دنیه خویه

 

العرج یجری ابدمنه منکرانه

النکر واصنع البسمه من کرانه

اذا منکر و نکره او منکرانه

نصیر ازهور او نشتل بل ثنیه

 

ولک ناسی الگلب هجرک ولک دار

الک بیت ابطن گلبی والک دار

اشتظن انسه الجرا اعلیه ولک دار

یجی یوم او تشوف المرجلیه

 

ما استلذ گعده ابغیر ونساک

الک بل گلب چم حصرات ونساک

اذا انته الدهر جافاک وانساک

انه الدهر حاسبنی ابمنیه

 

الکلام لبغیر منطق خلخلانی

یضل عبره بخوتی او خل خلانی

نکت نکته او جرعته او خلخلانی

احب اسکن وحید ابلا اذیه

 

حبسنی ابدار ظلمه من شرانی

غسلنی الف غسله من شرانی

حبیبی النشر حبه من  شر انی

یحب یظلم ابسکته او نکت بیه

 

عجیب اسنین تحت الظیم متنه

کتب مکتوب حبه او نشر متنه

ولک یا خوی جر جر زین متنه

اذا متفرچه یتفرچ بدیه

 

کبر سنی او بغه فمی بلاسن

و لا اخاف الخطر ابدا  بلا سن

الکرامه زینتی یبنی ولا سن

اکلمه ابخیر تالی جن علیه

 

ابکاس الذهب محبوبی صبانا

زمان الحال احسن من صبانه

اچم طالب درس حکمه او صبانه

وصل لل سماء او حط برض الثریا

 

دلالک حطم اگلیبی و سکنه

او عاشر من دخل بیتک و سکنه

العتب لا وین اگولنه یسکنه

العمر ویاچ تالیته اذیه

 

الکریم اتصابحه ابلبسه و عگله

او یحکم دوم دیوانه و عگله

اذا مرک امسودن زید عگله

خیط السمه شده ابهل مسیه

 

الزمان ابنبل صوبنی و فاله

الکذب تایه ملاچیه و فاله

الیصدگ تکثر اصحابه وفاله

احچی الصدگ لو طحت اببلیه

 

عبر باب المحنه گلبی جالک

طلب منک کرامه او من رجالک

انا اتعناک یسمر وارجه جالک

تعال او شوفنی گلبی بدیه

 

التطبه کون یوجب طب علینه

ابن الاخت شکله و طب علینه

تعال او شوف و اسمع طب علینه

خل اگلوبنه تسهر سویه

 

طولت الحبل بل ثوب ما طال

او لوانی الزمن ماطلنی اماطل

یگلی هل عمر گاصر و ما طال

یطول ابیوم متکصرات ادیه

 

علیک اسئل انه الرایح والیجای

اقدر دوم خطاری و الیجای

خصوصا لو کسر گلبی ولی جای

افرش دربه بعیونی سریه

 

انشدک من هو الجالک و نهداک

او سکر حبی اببسماتک و نهداک

شکرت الرب علی حبه منهداک

شمس و اتنور و اتضوی الثنیه

 

یدهری جوز منی وارضه عنی

النکد والضیم غذن و ارضعنی

اذا مختاظ اجیلک و ارضه عنی

تطوف الغیض او تشعل نار بیه

 

اشوفنک ابدربی او ماترانی

صحت لک حیل لاکن ما ترانی

حیف الزمن شبره مترانی

او خلانی ذلیل الکل نعیه

 

یرن حسبات گلبی ما تراهن

المصایب دهورنک ما تراهن

ربک لحظه لحظه متراهن

سهمی صار ثلثینه بلیه

 

للشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

20/09/1390

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر ۱۳۹۰ساعت ۲۱:۳۵ بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

دارمیات ونین اللیل


 

یل تنشد اعلی اهوای راح او نسانی

بین السماء و الگاع ضعت او لگانی

 

سهران انه او بردان بس وحدی ضلیت

من روحتک یهوای تدری انه سهریت

 

وحدی اون بل دار محد سمعنی

ودولی ابو خرزات عگرب لسعنی

 

محد یدگ الباببس دکت اهوای

تانیته عل صوبین راح او نسه اربای

 

سهرن اعونی اهوای گالن دبسک

لما یجی المحبوب او نستمع حسک

 

تاهن افکاری ابلیل سرت الضعنکم

عفتونی وحدی لیش مو انه ابنکم

 

خویه الدهر قدار بالک تقدره

یهجم علی الصوبین محد ینطره

 

گذرت اسنینی اوحید محد شچالی

و اتعدن الخمسین محد بچالی

 

اشلون اگول اهوای واشلون اعوفه

عمله ارد اسوی اعلیک عملت الکوفه

 

سل الگلب یا طیر حط ابزرعنه

حسبالک انه انساک یل چنت عدنه

 

طیرک یطیر اطیور والطیر اجبه

طار او مطار ایطیر بل نار اچبه

 

اسکت بعد لتگول بس ما اریدک

اذهب او دیر العین کف ما افیدک

 

طرگاعه عل جاباک او ذبک علینه

محتاره روحی اویاک لا لا تجینه

 

شکلک یشبه الناس من تنظر الهم

والما در ابطرواک یسئل عبنهم

 

حتم علی المگرود الضاعت حرگته

خل یسند الغرگان او یطلع بسمته

 

دیرت هلی مرات مره علی مره

مرینه چم مرات ما شفنه مره

 

مسکن سکنت اسکان سکان الاسکان

لا تسکن المسکون یسکنلک اسکان

 

دارک جویه اهوای عطرک عطر عود

ما شمهه چم شمات لل دنیا ماعود

 

فاتتک چم لحظات هاجت اعیونک

بس سلم اشما تگول گلی اشلونک

 

راح الزمان ابساع خلانی شایب

مایی رکد عل گاع او من ربه رایب

 

راح الزمان ابساع او جرنی ابهواهم

کل ما اطیب الروح یکثر دواهم

 

راح الزمان اشلون ذبنی اببلیه

لهل الشماته جیت غصبن علیه

 

راح الزمان او دوم حطنی مشوفه

ایعاین علی الصوبین بس کون اعوفه

 

هل موته مرتاحین من المحبه

ابط الگبر رابین من المچبه

 

ناموا رقد بل گاع احسن منیه

فختوا من اهل الگاع او طاحت علیه

 

محتار انه او تعبان من هل اذیه

اطرد وادگ احدود من هل بلیه

 

طردینه چم ناطور او عافوا غزلنه

باگوا عزیز الروح او سلبو ابنه

 

موکل صدیق ایصیر داره ابدلیلی

چم واحد امتحنیت او هدمت حیلی

 

اشمالک تجر دنیاک و اتدوس الوعود

ظل ابشمالک دوف یل ما الک زود

 

ظلمه الدنیه او جیت لهل الگرابه

حسبالی یتلگون او یاخذ ثوابه

 

روحی بگت بل بیت سهرانه لجله

راح او نسه الرباه او جالس ابحجله

 

لا لا تعذب الروح عینک علیهه

خزنه الک تنسام روح اشتریهه

 

سومک لسومه اسوام بس الندامه

میسومک المسموم و انت ابغرامه

 

یا دیتی الطیبین یا احلی الاحباب

سکتت کل الناس او بیه الهر خاب

 

حوس ابطن هل بیر بلکت یطلعک

اترجا چم بطران بلکت یفرغک

 

اشمالک تجر حسرات حسره ابحسره

التفت لهل الخیر او جر ابمجره

 

لو اصیر انه القباض واقبض ثنیتک

ما اخلی عندک خیر واحرگ اببیتک

 

دور الزمان ادوار او دور علی الدور

ما تدری شنهی الصار والماجرا او دار

 

جاسم یعینی اهواک سل او نزف دم

من عفته تحت اللوم شال او نسه الهم

 

عفیه علیک ابهای من ذکر الحباب

تتعنه کل معروف او فاتحله کل باب

 

لم العرب یا حید واجمع جمعهم

خل الخلگ تنساک من کثر جرهم

 

راح الزمان او شیب شیبت راسی

من الفکر و الضیم صرت انه ناسی

 

راح الزمان او طاح طیح نظرتی

بس بل مناظر شوف ما شفت تحتی

 

راح الزمان ابساع او ودع عمامه

حطانی عد یمناه او ذبنی ابمنامه

 

راح الزمان اهوای ابسرعه لهله

خلانی اجر مالوم محد یحمله

 

راح الزمان او راح روحه ابروحه

خله یروح ابساع او یلچم جروحه

 

راح الزمان ابخیر او خیرنی بل موت

بل گبر ما دشیت ساترنی الصوت

 

راح الزمان او طاح طیح عبرتی

خلانی عند الغیر تکثر نحبتی

 

راح الزمان او راح عینه جویه

خلانی بس بل دار ابچی ابزویه

 

راح الزمام اشلون هسه انه عاصی

ینظرنیکل لحظات بس مانی ناسی

 

راح الزمان اهناک حط یم اهلنه

بل عمع یرمی اسهام یوم اللی چنه

 

راح الزمان او ساب ویه المجانین

خلانی اون بل دار یم عتبت الزین

 

راح الزمان ابسوگ ادخل علی الباع

گله دسد الباب لا اکتلک ابساع

 

راح الزمان او راح دوره اعلی دوره

ما فکریت ابساع یضربنی جوره

 

تاه الدرب ویای قل السمع زین

بس بگت بل ندمات تنظرنی العین

 

خویه الزمان ابساع یلبس سترته

یحفر حفر بل گاع وایبیع بخته

 

عینی یبعد اچلای اسمع کلامی

لا تنشد الدکتور انشد محامی

 

الدنیا صارت خیر خطره الطلابه

لا تمن ابدنیاک واحد مصابه

 

شکرا یخوتی ابهای وفینه کل دین

بل دارمی سکریت بس ماکو امعین

 

اخیکم جاسم امحمد الجبیره

  الحسانی الساری

20/09/1390

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر ۱۳۹۰ساعت ۱۲:۵۵ بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابیات دارمی جدیده

 

حبک یبعد الروح ینبت بلگلوب

لو گطعونی اوصال منک فلا اتوب

 

داوی الگلب بیه نار لجلک حبیبی

افرض ولو شگ بیه  انته طبیبی

 

مشتاق اشوف اهوای راید سلامه

کل دربه موگف بیه واگف علامه

 

ما تنوصف بلوای لو ودعتنی

امشی وراک ازحوف محد یردنی

 

اگعد ابطن اچلای و اشرب حبیبی

هیچ الگلب مرتاح منک نصیبی

 

شال الحبیب الیوم و دگ دگه بل باب

چویته بل منگاش گلبی فلا تاب

 

یا ساعه یا غیاب یلتم شملکم

عفتونی وحدی لیش مو انه ابنکم

 

وحدی اون بل دار و ابچی ابونینی

حطمت گلبی اعلیه لو ما یجینی

 

مرتاحه روحی اویاک واتهوس ابخیر

لو تارکتنی ابلیل اوگف ولا اسیر

 

یا ما سئلنه اعلیک یا ما بچینه

من البچی یهوای اتحطمینه

 

تندبنی واهلک لیش ما یریدونی

لا تنتقد یهوای ما یحبونی

 

محتار ادگ الباب واسئل علیکم

خاف الزمان ایخون مجروح ا جیکم

 

تایه ابحبک دوم انشد  علیه

ابگلبی سهم منبوت واصفگ  بدیه

 

دارک یبعد اچلای تضوی دلیلی

لو ما اشوفک یوم ینهدم حیلی

 

یا خیرت الاحباب یا نور العیون

ابچبدی انرسم طاریک یا سور الضعون

 

ابگلبی حسبت احساب اوصل دیارک

لو شیبانی الضیم اخدم مزارک

 

مختاظه منی لیش سلمی علیه

ادرکی ضمیری اهوای حبچ بلیه

 

حبیته و هوه اصغیر و انکر ربانه

ابکاروکه اهزن بیه راح او نسانه

 

محترگه روحک لیش اسمع کلامی

من بُعد ترمی اسهام و انه المحامی

 

لابس لباس اجدید نور الشمس بیه

لیل و نهار اویای لا مانی ناسیه

 

اخیک اذکره اهوای و اسمع کلامه

لو فارگیته اتشوف بس الندامه

 

رتب اولادک زین او لا تخل بیهم

لو شاوروک ابخیر اسمع حچیهم

 

شاطی او نزف بیه مای گلبک علینه

تتهمنه بل کذبات و احنه ابترینه

 

ابحضنی ربیت اسنین او تزعل علیه

ما حصلت محصول بس الاذیه

 

دارک مظلمه لیش دوی شموعک

لا تعثر و تنداس ابکصرت اضلوعک

 

وین التزامط بیه شال او نساکم

غیر الاذیه اهناک راح او بلاکم

 

لا تظلم العشاگ تاسف علیهم

من بعد چم اسنین طارش تجیهم

 

لیش الزمان اویای خاین بل اوعود

ما اطلب من الناس لو الله موجود

 

اشتل اهمومک زین ابگلبی اذیه

خیرک وصل للغیر وانه ابزویه

 

یا مهجتی یا روح یا نور العیون

شیبت لجلک دوم مو گلت ما خون

 

لا هودت بجفاک او لا غمضت عین

لا بسمه افترهیت لا عاشرت زین

 

 اتحملت فرگاک یل مرمرتنی

جاعد و افکر بیک  یل عذبتنی

 

اشبیدی الدرب مگطوع راید اجیکم

گلبی انغمد بفراگ باید  حچیکم

 

تایه دلیلی اببید مگرود اسمیه

ذایب من الحسرات مطرود اجر بیه

 

عینی جمالک نور و جسمک دلیلی

ما نمت نص اللیل هدمت حیلی

 

مشتاق الک یا زین بس طر علینه

یدوی الگلب بیه نار لو ما تجینه

 

غیرک فلا حبیت ولا جبت طرواه

شمعک یضوی البیت ابجیتک تلگاه

 

دمی نشف من غیر هجرک یمحبوب

ظل ابچانه مای یجری ولا اتوب

 

حیرانه روحی اعلیک او تسئل علیکم

ناسیلی گوم احباب لو ما اجیکم

 

متریسه اعلی الناس یا شهلا العیون

والنظرته عیناچ سایب او مجنون

 

تحکم علیه لیش بسک یقاوی

اعدل مع الخوان وابجرحه داوی

 

طیع الفلاح ابغیر دوره او اذیه

لا تشبش اهل الطیب و اهل البلیه

 

مشکلتی انه او یاک گوم انته حلهه

تارکنی حدر الگاع طلع زملهه

 

تایه شبابی اویاک خلیته مندوم

لل شیب اضل ابنوح و اگلیبی ملچوم

 

محد دره ابدنیای او حملتها و یای

خلتنی وحدی اببیر مختنگ بل مای

 

لیش الهوا یا ناس ینطق لسانه

گلنه المحبه انواع و بل گلب دانه

 

محد حمل فرگاک لو تارکتنه

جاهل او نص اللیل یبچی اعلی لبنه

 

ضلیت افکر بیک یل مالک ارسوم

رسمک یضل بل روح لو مانی مندوم

 

تالیتک اتون لیش موگلت بسنه

تبچی بواچی حیل او ینسمع حسنه

 

محتار افکر دوم عل هاجرانه

خله الگلب مسجون فات او نسانه

  

امشی عدل یا زین او کف الشماته

من طحت وسط البیر کلمن او ذاته

 

اتهنه ابدلیلک دوم و افرح ابدنیاک

یاتی الزمان اعلوم یسرح او ما جاک

 

مطرت مطر حالوب او چلچل گمرها

تبچی ابدمع سچاب لو ما امرها

 

اشتحچی یخوی ابهای کثرت لومی

سکتته بل مرات او سلبت اهدومی

 

حب البنات انواع یشبه لل اخیول

بیهن تبیع الروح او بیهن فلا اگول

 

سکری دمعتچ زین و ابچی ابدمع دم

مگطوعه خیر الغیر عندچ ابن عم

 

دهری خشن ویای خلانی احومی

سکرنی بل نچبات ابکثرت اهمومی

 

دیره غریبه او جیت طبینه لیکم

گلبی فرح والغیر کثر حچیکم

 

چا وینه حچیک ذاک و ازماطک النه

ترکینه کلهه الناس حتی وی اهلنه

 

مچتوفه روحی اللیال ابشعرت هواکم

صعبت علی بلوای ساتر غطاکم

 

مجنون اون کل یوم ابدرب السلامه

ما ادری بیک اتخون او تالی الندامه

 

هیعونه کلمن سار ابدربک یمنعوت

تابعتک اچم عام حبنی  یمهلوک

 

های الردتهه او جیت تبچی علی گبری

سکر الدمع و انحاز یا بعد عمری

 

مطرود اون بل دار دارک  خلیه

مهتوکه سبع اسنین او عندی الهویه

 

طلعت شمس دنیاک او شعت علینه

چنهه گمر یا خوی ایدک بدینه

 

تایه ابطن الضیم اشمالک یمدلول

حیف الگلب بیه ناربالک یمسلول

 

بیدک شموع اثنین او یمهن گمرهن

خل الگلب یرتاح او یاکل ثمرهن

 

چم دگه ادگ الباب افتح دروبک

خضرت یمی الگاع واگف معوفک

 

اشمالک یبد الذات تنکر الخوه

کرهتنی کلهه الناس لجلک یعوه

 

محتار ادور اعلیک او ضعفن اعیونی

جثه بگت بل هور لو مالگونی

 

سهر السهرنه اعلیک گطعیت الوصال

یلی خنت چا لیش عمرک فلا طال

 

امجابلنی چنک بوم و امکزبر احذای

گلبی اشتعل بیه نار طفینی ابمای

 

لزگه لزگتی ابثوب منهو الیشلعچ

لگمت عناگز بیچ منهو الیبلعچ

 

لابس ملابس سود و الشبر طولچ

السانچ الذباچ منهو الیصونچ

 

شلتاقه لتونین کفی من الون

سکری لسانچ زین او کفی من الظن

 

یم السحوره انهاچ لا تسحرینی

ما ارید اعوف اهوای لا تبچینبی

 

تایه ابدرب اللوم چندوب افکر

کلمن نشدنی افلان بل کذب انکر

 

محتار انه ابدنیای ما ادری شیصیر

لو بل سماءملجای لو طایح اببیر

 

چم عوذه چم ناطور حطیته یمک

تربی علی المحبوب چن مایهمک

 

الگلب لو ینهال ما فاده عوذه

اکتب عشر مرات ابره ابلوذه

 

ام السحوره انهاچ بسچ من الفر

شطچ بعد ما فاد لو عندچ البر

 

استحی من ماضیچ مستقبلچ طار

الچلمه عند الناس کل عگرب او سار

 

هم شفت هم سمعیت خوه واکل مال

لو لچک الملعون ابذکره الدمع سال

 

دگمه الرجل و الطول و الوجه توله

سبحانه الصنعاچ کفی یلوله

 

اشمال العشق محبوب بدعه او صناعه

سبحانه الخلقاه ابکل هل بداعه

 

محلب خشمهه احذای مطروحه و اتون

مسکینه عدهه السان اسود او محزن

 

دار الهوا دارین دار ابطن دار

دار العزیز الروح و الاباقی للجار

 

بالک تخدر الروح ابتعد عنهه

جنه اصبحت دنیاک بارد لبنهه

 

الدنیه ظلمه اویای اتلاوینی کل یوم

حاول تهدی الروح لا تنهتک دوم

 

تضحک چذب ویای یا ورده هبی

سمچ چتل ویای حفظانی ربی

 

یا ساری بطل النوح  والعتب میفید

جاسم تون اسنین موتک مواعید

 

اخیکم جاسم امحمد الجبیره

  الحسانی الساری

20/09/1390

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۵۹ بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

الامثال و الحکم العربیه الخوزستانیه المحقق جاسم امحمد الساری الحسانی


الامثال و الحکم العربیه الخوزستانیه 1-          الیدری یدری و الما یدری گضبت عدس 2-          المایشوف بل منخل عمه العماه 3-          الگرصته الحیه ایخاف من جرت الحبل 4-          حامیها حرامیها 5-          مو شغل کل صخله عل بیدر تدوس اترید شایب واحد امکصر اضروس 6-          شایل الدنیا علی راسه 7-          احمار الدوغه 8-          الطایح رایح 9-          اکلاب الزمهریه 10-  احجارته ابعبه 11-  الف خط ابضرگ بط 12-  خضه خضه و هو لبن 13-  ظلمه او دلیلها الله 14-  اجه ایطببهه عماها 15-  شد الفجل 16-  الدیره المالک عرف بیهه شله و ارکض بیهه 17-  یا غریب کن ادیب 18-  عده مفتاح الجنه 19-  ربیع الدویریج 20-  یراویک حنطه و ایبایعک اشعیر 21-  مطر ابشلواء 22-  دردمه سوداء 23-  گص المنجل 24-  اعطی العیش الخبازته 25-  یصید السمچ لل ما عد اهله ملح 26-  ناطور ابظلماء 27-  امزین الگرعان 28-  تایه ابهیمه 29-  البزون تدعی علی اهلها بل عمه 30-  چلب باب 31-  اکل بل یعجبک و البس بل یعجب الناس 32-  یمشی ابرهدنه 33-  برقوث شتاء 34-  یاکل ابین عمیان 35-  خالک مایسمع 36-  مثل الزیبگ 37-  چنک سدانه بل مای 38-  امحمل حمل الدانگ 39-  طراده و امسیسه بل بحر 40-  یختل بل نهار 41-  سدره ابطن طین 42-  مایدور ایگله اطبگه 43-  چلب تفگ 44-  حرامی ابطن زوره 45-  نایم علی سبع افگره 46-  تایه ابشلوا 47-  مثل الوذانه 48-  مثل الناعور 49-  یحفر ابگبره 50-  نایم من امس 51-  علی الحرکه 52-  ناره ابچبده 53-  جیره ابچبنه 54-  امفتش بل لبن 55-  نار ابزفت 56-  مسمار ابلوحه 57-  امدلل خواله 58-  امچبش بیه الفار 59-  زرزور سدره 60-  السانک السان طیر 61-  مضیف کواوله 62-  چیل الملح 63-  اکل بطیخ 64-  نار جهنم 65-  مثل الزانه 66-  امدلل خواته 67-  صطوت حرامی 68-  مگام اشحیش 69-  حال السگه 70-  گمراء و زهیه 71-  بالوعت مای 72-  الدار سوده والمزار ابعید 73-  گاعد علی نار 74-  دگ المناجل 75-  یمشی علی فرد رجل 76-  زرت سمچ 77-  حمیر اشقیدل 78-  حبل وانشد 79-  ساس رمل 80-  گرنه گرن طین 81-  شماله سوده 82-  ابن حاتم الطی 83-  هدت خرا ء 84-  عایش ویه ابلیس 85-  طایر ویه الطایرین 86-  چنهه عین دود(نمل) 87-  مثل گفه التاوه 88-  یسلت الشعره من العجین 89-  ما یشرب خابط 90-  مای صافی 91-  امعدل ربعه 92-  یشتغل مثل الساعه 93-  محطت قطار 94-  حمام نساء 95-  چنه بعیال 96-  غریب ابعمام 97-  ولیت الرجال 98-  حمام الکاظم 99-  شاطی الفرات 100-       دانگ امحمل 101-       اشیله علی راسی 102-       نهار الگیض 103-       البچایه غلبت الشچایه 104-       الگوم گایمه والعرب نایمه 105-       امنجع بل مای 106-       راچب و ایفسی علی 107-       یاکل تمر و ایذب الفصم 108-       ایکده ابو اکلاش و یاکله ابو چزمه 109-       یسرح ما یروح 110-       اکلهه ابخاشوگه 111-       درده ابطنه 112-       شردت خراء 113-       اذاه من اداه 114-       محافه او ملتمه 115-       گشاد و رشاد 116-       گوم خودش 117-       خفیف علی المعده 118-       ما لحگ المحشم 119-       مثل الزرگی 120-       اتگف من الحجله 121-       بعیونک شر 122-       ولیت السباع ولا ولیت الرجال 123-       ابگبره حارگینه 124-       میت بید امغسل 125-       شارد و تابعینه 126-       مگامه مایشور 127-       نبش الدجاجه 128-       گفه امسیسه 129-       ادرد دوه 130-       بیت او سبع بیبان 131-       مثل الطلی جره من اذانه 132-       حمامت السید 133-       یبرج ما یگص 134-       مطر ربیع 135-       زوده اَم برابیج 136-       سرابه من ابعید 137-       مطرک ما یبلل 138-       مثل البریزجی 139-       ایقط ما ینبگ 140-       چنه ملتات 141-       شایب عرب 142-       عمر تفگه 143-       طایح من المشلات 144-       تایهت غنم 145-       ثولت غنم 146-       کرت غنم 147-       یاکله امتلت 148-       یمشی و یرعی 149-       شایلنی علی راسه 150-       چنه ترکی 151-       لا تسویهه اطواله 152-       حط ایدک علی راسک لا تطیر چفیتک 153-       النسبه نسبت الخیل 154-       جل نفسک تکرم 155-       السانک حصانک الصنته صانک والهنته هانک 156-       رافج الخیل و اخذ سلوها 157-       اکرم تکرم 158-       طالب علی البطل لما یجیک الحگ 159-       الطلابه لبن عمک گولهه حگ 160-       ضم اخیک لبن عمک و ضم ابن عمک للغریب 161-       الما عنده نسیب ایسیب 162-       ابن الشریچه نایم بل خلاء 163-       دمک حار 164-       الاسود بل جبل حصود 165-       الابیض حدر کتر امه ایتلبد 166-       ابعیبیص الطین 167-       تایه من امهاته 168-       اطرش بل زفه 169-       امضیع فرخه 170-       الباب الیجیک منه ریح سده واستریح 171-       اغراب سابله 172-       چبیر القچقچیه 173-       بس اسمک رجل 174-       طنبور طین 175-       کارت حشیش 176-       اسمک بل حصاد و منجلک مکصور 177-       امچیروان غافله 178-       مختال اطیور 179-       تاکل ملح 180-       اصیار امس 181-       ابن السبعت اشهر 182-       ساعه او سلامه 183-       اصغر تکبر 184-       هوسه او طلع روسه 185-       ذبت زهر 186-       ذبت مردی 187-       گطان ابشبچ 188-       سمچه اببحر 189-       تلدق لدق العگرب 190-       سمک یکتل 191-       شایلینه او ناکرینه 192-       حط عینک علینه 193-       هل روحه روحه 194-       مثل الگمر اینور 195-       وجهه بدر 196-       مثل الغزاله 197-       ذیب امروشن 198-       تنور عرب 199-       مثل الثبات 200-       عاصی ما ینلاچ 201-       چلب عجم 202-       کل بیت و بیه مرحاض 203-       تحزم لل واوی بحزام سبع 204-       تحزم بحزام الشر 205-       لو اجتک شد احزامک 206-       ما تعرفک لو هوت 207-       ما یردک الی بختک 208-       ناطور جافله 209-       مثل السمچ ماکول مذموم 210-       محماض مسماچ حبیبن لل حلاه 211-       لو طال املک کثرت همومک 212-       الصبر مفتاح الفرج 213-       تحمل عمیل مرتک اچم یوم 214-       اکل و ابلع 215-       رافج و وافج 216-       المجالس مدارس 217-       لو بدیت کبر مضیفک 218-       التدحلب یکصر الگفا 219-       راکب المطی و مستحی من اظراطه 220-       راکب الجمل و امدحلب 221-       صارت کربلا 222-       تگرص و اتضم راسک 223-       صندوگ خشب 224-       چلچ امسیس 225-       الیگول اشعیر یضرط 226-       الصباح رباح 227-       رایت الله بیضاء 228-       الظهر الحمر 229-       دانگ مخسوف 230-       الیدور یلگه 231-       الیبوگ ینباگ 232-       بل بصره ملح 233-       کل دیرت لی اهلها مصر 234-       چلب العضاک کتلناه 235-       طارش البینی و بینک یاکل خراء 236-       فاله ملسه 237-       ژربه مایکف 238-       شریچ الحرامیه 239-       فدانه مکصور 240-       شطره او طارت 241-       محافه او ملتمه 242-       عگیطه او ذبوها علیه 243-       ابن البایره سبع 244-       الکراهه تجلب المسبه 245-       لو کرهت جارک طگ چلبه 246-       بیت الگصب محبوب و بیت الصخر مهیوب 247-       ابو بیت الصخر یحتاج بیت الگصب 248-       العلم ثروه 249-       الروح خزنه 250-       افرش گلبک بابتسامه 251-       مشلات سمچ 252-       عدنه بل زلم زلمان و عدنه بل حرب میدان 253-       سواها و استوت 254-       الحزن یجر الحزن 255-       امعیبرها ایعبر 256-       جرارها ایجر 257-       امس فرح والیوم سرح 258-       واحد امعرس واربعین مجنون 259-       حلانت تمر 260-       مثل الدبس 261-       طوله طول نخله و عگله عگل صخله 262-       لا یندل و لا یستدل 263-       حبا ها و حبلت 264-       اول نومته شرم تراچیها 265-       غزال ا ودلال 266-       لا تسئل الحکیم اسئل السادی علیه 267-       المجرب حکیم 268-       کسب العلم فضیله 269-       ارح ترحم 270-       شتلو و کلینه نشتل و یاکلون 271-       الکبیر فی البیت امیر 272-       الطفل سبع علی ابوه 273-       ثلثین المگابر من العیون 274-       ابعینه درباش 275-       عینه تکتل 276-       العرب شایله و العزبه مایله 277-       لو اخفیک لو اعلم علیک 278-       اظرب اخوک و لا تخرب بیت ابوک 279-       درب العداله عسر 280-       الجار جارک ثم جارک ثم اخیک 281-       الجار وارث الجار 282-       اول الجار ثم الدار 283-       السعاده بل زوجه و البیت و الرکوبه 284-       افعل لاخرتک قبل دنیاک 285-       عاشر الگوم و اخذ سلوها 286-       شوروهن واخلفوهن 287-       اخوک لو صار سبع مایاکلک 288-       الزوج موجود و الابن مولود و الاخو مفگود 289-       طاحت مطایحهه 290-       چنه بومه 291-       سکران ابلذاته 292-       بل بحر او عطشان 293-       طنان ابو ذان 294-       جاک ابو ارویشد 295-       عربد ابو اشحیله 296-       مگراضه ما یگص 297-       لا یحل و لا یربط 298-       مگرود نایم علی ابصاطه 299-       امخسبگه من ورا و جدام 300-       ضاله اسلاک 301-       تایهه من الدروب 302-       جلده ایحکه 303-       المختاضه تتلافت وراها 304-       چنک مختاضه من اهلها 305-       الشافهه ابجاره شافهه ابداره 306-       کن نسیب و لا تکون ابن عم 307-       اولاد البدلیه 308-       یوسف ابطن بیر 309-       اخوان یوسف 310-       لا امان باهل الکوفه 311-       شد حیلک محد ایعینک 312-       شد کارتک و شیلهه 313-       کلمن یشد له بنده 314-       کلمن یشد کارته علی گده 315-       الکصرها ایحش علیها 316-       ما ضاع جمل و عند اهله فرس 317-       التایه تایه العگل 318-       خیر الکلام ما قل و دل 319-       لا عده ناگه ولا یاجد جمل 320-       تیه احمارک و اشلی حوح 321-       چلبک لو یعظ شبگه 322-       اربطو فرسکم و نربط ولینه 323-       ناطور ابمگبره 324-       دیچه ما یعوعی 325-       الصلابه برگبته 326-       بعیونه ملح 327-       صایر ابو جاسم 328-       لبسه عالی او جیبه خالی 329-       المدلل بطن امه بحر 330-       الماشایف یتعجب 331-       الماعده امعذب 332-       الفقیر بل دنیا غنی 333-       الفکر مفتاح السعاده 334-       الامان من الامان 335-       الله مع الغریب 336-       الکراب یثر الحصاد 337-       الحصاد یثر ابو دمغه 338-       اکل مر و اشرب مر و لا تعاشر مر 339-       بیت ابطن بیت یصیر ولاکن گبر ابطن کبر مایصیر 340-       های گحط 341-       الدلال یثر الجمال 342-       المدلل ابصدر المضیف 343-       کبیر الگوم خادمها 344-       دینکم لایصیر دنانیرکم 345-       اولادکم اکبادکم 346-       النسیب وصله من الچبد 347-       گبل لا تکمل دوفها 348-       دوفها ابطینها 349-       اتشوفها و اتعوفها 350-       قصبن علی الجمل یرکب بل مشحوف 351-       الشبعان بل دنیا جوعان 352-       المعزب ثری 353-       الگدر ما گدر 354-       الگدید و حید 355-       الحسود ابعینه عود 356-       الحسوت یموت کل یوم الف مره و یحیا 357-       الدنیا دوارها ایدور 358-       ترید الفطور لو چتل الناطور 359-       یتعارکون علی الحافنه 360-       مگروده او طاحت ابراسها 361-       تجیلک البلاوی و انت خاوی 362-       طگ راسک بل طوف 363-       مدخنه او هاضت 364-       دخان اعیونه عمانه 365-       دخانکم عمانه 366-       الف صدیق ولا عدو واحد 367-       خرب بیتک ولا تخرب معملتک 368-       کون مظلوم ولا تکون ظالم 369-       دحروج بل ید ولا عصفور فی السماء 370-       لایطیر ابعید ولا ینکض بل اید 371-       قلله ودلله 372-       اتعب والعب 373-       لهنت الله علی المایحچی الصدگ 374-       راح بوله ابشط 375-       اشما تزرع تلگه 376-       ازرع ورد یطلع بصل 377-       المایعرفک ما یثمنک 378-       الما یدنی زبیله محد ایعبیله 379-       صفی النیه او نام بل ثنیه 380-       الگصب لو طال طوله مرجوعه علی اصوله 381-       یگله هذا السبع یگله هذا اثره 382-       تلگه طبخک 383-       مایعرف کوخه من بوخه 384-       من قلت تدابیره حنطته ماچله اشعیره 385-       چنه گلب سمچه 386-       حالی حال السمچ بل مای 387-       العب جوله والبیت اظلم 388-       الصبخه ولا الصبحه 389-       امش شهر ولا تطفر نهر 390-       طلعت شمس خیر من امس 391-       لو بل زور لو بل هور لو عد الحرامیه 392-       ابروحه ما هو عایش یرید له هوایش 393-       هو بخت لو تخت 394-       مد رجلیک علی گد قطاک 395-       گاع اتزمه او گاع اتلمه 396-       مثل اسگیک یا کمون 397-       مثل النخله اشما تهزهه اتطیح تمره 398-       خضه خضه و هو لبن 399-       عمع العماک و موت الخذاک 400-       عیشه علی ناره و عینه علی جاره 401-       لاتدگ باب الناس یندگ بابک 402-       النام نام والمانام یضربه احمام 403-       عوذت ایده ما تفیده 404-       ضاع ابتر بین البتران 405-       گملتی بگعه 406-       الفات فات وعلیک بل جای 407-       العایش بل حیله یموت بل فگر 408-       الفگر فوگ الجمل و عضه الچلب 409-       دربک خضر 410-       دفعت مردی والهواء شرجی 411-       نارکم تاکل حطبکم 412-       وخر زرعک عن دوابی/وحید او نار احس گلبی دوابی/زرعت الصبر حسبالی دوابی/یگلی شیل زرعک عن دوابی/شلت زرعی او دوابه اتعیل بیه 413-       نشلت کرد 414-       ایعضه الچلب و ایعوص 415-       کون چیله تایهه 416-       عضه الچلب و انچلب 417-       اصبر والصبر مبروک تالیه 418-       العده چلمه عده جبل 419-       یا غافلین الکم الله 420-       العایش بل دنیا سعید 421-       احدیده عن الطنطل 422-       خیطی بیطی 423-       طایح ما بین حانه و بانه 424-       یل گاعد بل زبیل لم اخصاک لیک عینه علی التلیت مو علیک 425-       مکرهن یغلب احیلنه 426-       مثل ابو الغبانه 427-       اخذلک علم والموت جیه 428-       الکلام بحر الکلام 429-       مثل النعامه لا هو جمل و لا هو طیر 430-       الید الوحده ما تصفگ 431-       من حفر بیر لاخیه سقط فیه 432-       المرء مخبون تحت لسانه 433-       الشرع ما یمر علی عاقل مرتین 434-       الوشیعه اول غطتهه 435-       جزاءالحسان بکان 436-       ابره ابطن بیر 437-       کل نار والهه دخان 438-       الطیر ما ینگطف فی حجارتین 439-       خف و راحه 440-       السانه یلوط اذانه 441-       خناگ الدجاج 442-       عضاض مرت ابوه 443-       یلعب اشطیطو 444-       صبه صبه و هو ملح 445-       صایر حژه 446-       هوه اتحچحچ 447-       مصاص دم 448-       تایه من امهاته 449-       ارویژع 450-       کل شارب و اله مگص 451-       ما تحمد العروس امهه و الزافوفه 452-       لا حمید و لا مذمه 453-       ما تلحگ الوسفه 454-       التهده ما عثر 455-       العثر ما تهده 456-       الف صدیج و لا عدو واحد 457-       امتنگ بل تتن 458-       حسباله لعبت اطفال 459-       طایر مثل الغزاله 460-       العرگ دساس 461-       هل جمل بین الصخول 462-       مو کل امدهرب لوز 463-       یصید البگه او بخطی الجمل 464-       یطلع من امزوگ المس 465-       خالتی و بنت خالتی و الغریبه افضالتی 466-       ابن الذیب ما یتربی 467-       ابنه علی چتفه و یدور علیه 468-       ابو البنات مرزوق 469-       اتعب جسمک ولا تتعب گلبک 470-       اتغده بیه گبل لا یتعشه بیک 471-       التمت الحبایب و ما کو احد غایب 472-       احنه اثنین الثالث اجانه امنین 473-       گول سرک للیصونه 474-       اذا بیه خیر ما عافه الطیر 475-       تیه احمارک و اشلی حوح 476-       ازرع یوم تاکل دوم 477-       صباح الخیر یا جاری انته ابدارک و انه ابداری 478-       اقطع العرج یسیح دمه 479-       اکبر منک ابیوم اکثر منک ابسنه 480-       ساعه الربک او ساعه الگلبک 481-       الساکت عن الحگ شیطان اخرس 482-       السبع سبع ولو فی قفص 483-       الزلم صنادیق المغلگه 484-       سبع ولا ضبع 485-       سلامت الانسان فی حلاوت السان 486-       گطمه من ذیل الخروف ولا گامه من ذیل العجل 487-       الکبر عبر 488-       اکل اکل الجمال و گوم گومت الرجال 489-       کل بیت و له باب 490-       کل لحیت الخراها من ایدها 491-       کل ساقطه و لها لاقطه 492-       کل شارب و له مگص 493-       کل شی فی اوله صعب 494-       کل صعده و لها نزله 495-       کل عین و فوقها حاجب 496-       کل سوال و له جواب 497-       کل مصه تجی ابعضه 498-       چلب اجرب و انفتح اله مطلب 499-       درب ایجیبه او درب ایرجعه 500-       چلب ینبح 501-       کید النساء غلب کید الرجال 502-       اذا تدینت دین اکل بیدیک الثنین 503-       حبر فی ورق 504-       صدیج ماله عدو ماله 505-       محد یگول للسبع عینک حمراء 506-       الحرامیه و عملتهه 507-       الحرامی لو چاتل لو مچتول 508-       الحسن اخو الحسین 509-       حسدنی البین علی طول شواربی 510-       حلم الجوعان عیش 511-       احمارتی العرجه و لا فرس ابن العم 512-       الغنی کتاله ماله 513-       طریدت البیت تحرم علی الجامع 514-       حط شی تلگه شی 515-       حط گبل ما تتعب او شیل گبل ما تستریح 516-       حط راسک وسط الروس تسلم 517-       الحگ الوراه مطالب مایموت 518-       الحلابه و لا مسک العجول 519-       البزون تتحلم بل فار 520-       امجدی ما یحب امجدی 521-         المحقق جاسم امحمد الساری الحسانی واشکر من الاخ رحیم سواری 19/09/1390      
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت ۱۵:۲۸ بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

حرب الطف 1(مسلم بن عقیل سفیر الحسین علیه السلام فی الطریق الی الکوفه)

 

طاف الزمان و اتی المکان

وصله السفینه مبحره من الامان

الی سید الشهداء

الحسین المسرور و المامور

بحکم الامامه من الحسن المنصور

الذی کسبها فی الستر و استور

فاشرقت دموع الحب تصب الیه

من کل عامر و معمور

الاف الرسایل اتت

الی سیدنا بل زهور

و الحب و الوفا ء من العراق

والبیعه بلا فراق

جلس مع من یستشیره

و نظر الناظور

و ارسل فارس المعمور

مسلم بن عقیل الی ارض الطور

لکی یبلغ المرسال

ویکشف النکار

و یمهل الطرطار

حتی تاتی السحاب

من ارض النحاب

اجتمع مع الابریاء

و نقل الکلام و الاداء

فی ارض الانبیاء

تحت الظلم والطغیان

والحتم والزمان

جلب مسلم الکثیر

و نقل الاشاره لل امیر

فعلم فی حضور القمر

فی جوار القصر المستتر

بعلم ان المبایعین

اکثر بکثیر

واستمع النقیر

وارسل الطابع الی سید السریر

بحصول المراد ضد التکفیر

نطق بالون الاسود

بل سیف و الزمزیر

بالاف الجنود

یبحثون علیه فی کل وادی

ذهب القمر من دار الی دار

ومن سهل الی جبل

حتی وصل واکتمل

فی بیت امراه هی الامل

اسمها طوعه

عطشان ولهان و تعبان من الزمان

و تطارده الانس والجان

فقال لها یا جاریه

انا رسول الحب و الحنان

هل من دخول بامتنان

فقالت انت صاحب المکان

و انا المنزوله بلا اوطان

فعلمت به الفحول

و طوقت علیه السهول

فوجدته فی البیت المنقول

فصارعت الکحلا بعصاها

ثم خرج لها و نسفاها

خرج المختار

و سل سیفه البتار

و قاتل قتال الاشبال

و فروا امامه کل جرذان

لما تکاثرت علیه الحشود

قیاما و قعود

و کثرت علیه الضربات

و جن من العطش و الجوع

و التعب و الضلوع

حتی کسلت عضود یدیه

و انحنی سیفه علیه

و اقتادوه الی قصر اللعین

و امروا بصلبه من الجبین

و حضروا الصلابه امام الناس

و جموع  الحاضرین بلا جلاس

و یداه مکتوفتان بلا انفاس

و امروا بصلبه حتی تخاف الفراس

و انتهی امره

و ضل معلقا الی مده

ذهبت روحه الطاهره

الی جده

فی طریق الموده

فی جنات عطره

اول شهید الطف انتسب

الی شجره الامام المحتسب

ولم یعلم بقتله ای مهب

حتی بلغت جموع الحق تمید

الی طریق المستقبل الوحید

الذی هتف به المجید

هلت الدموع بمیعاد الوعید

و ابتدت القصه الی قطع الوتید

 

خادم اهل البیت جاسم ثعلبی حسانی

18/09/1390

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت ۱۹:۴۴ بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

طرد الغیض

انشدنک یمن تکسب معانیها

العداوه بایخه او من هو الیداویهه

 

اجروح اهوای نزفت والدموع اتسیل

عوایل یتمت  برض الفلاح اتمیل

لاوین المکادش والدموع اتهیل

بسک فکر الها ابخیر داویها

 

فکر زین وزیل الحقد یبنی الیوم

العالم مبتنی اببنیان هام او دوم

لتعصب ابلحظه او تحرگ الملچوم

تالی بل اسف بلگلب تچویهه

 

من تحمگ اعلمک لا تضل سکران

اذا جالس ذهابک یطرد الحزنان

اضحک لا تضل مطرود طرد الجان

روحک مبغضه او عطشانه ارویهه

 

یخوی او بعد هم زید الگلوب اعلام

اقری قصه الباری تریک افلام

من اهل الکلام ایزیدک المحتام

های العفرته بالک تمر بیها

 

من الشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی

18/9/1390

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت ۱۹:۷ بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

اه یا ابا عبد الله

 

سهرت سنینٍ بالمٍ و ارتعاشی

فی حین ذکرک و مصیبتک

لم اری فی ای زمانٍ و لا مکانٍ

قصتاٌ تشبه طریقتک

یا سیدی کن شفیعٍ لنا حین اذن

اذا وصلت المنیهُ فی ملتقاکَ

هنیاٌ لمن سلک سبیلک َ

و زار سیدنا رسولٍ  و یفداکَ

کن واثقاٌ یوجدُ من یعاصرکَ

لان َ اشبال القدوم تهواکَ

یا الهی اجعل محبه اهل بیتٍ

فی قلب کل مسلم ٍ ادناکَ

و سفیر الخیر فی الدنیا ناظرهُ

یوم الوعود بشفاعهٍ یهناکَ

جاسم امحمد الحسانی الساری(ثعلبی)

116/09/1390

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت ۲۲:۱۸ بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

معنی العشگ

الحب نکهه الجمیله البل سلام

و بل الام و المحنه یذکرها الکلام

الحب هو شمعه و الیذکره نشف دمعه

هوه قطر روج بل بر لل یجرعه

الحب هو کل ورده المزهره

والمکدره

الحب هوه زاهد یزهد الاداب و امضیع السهره

الحب ما کمل لما الحبیب ایجیب گدره

الحب هوه یوسف من سقط اببیر المغبره

الحب هوه من یزرع دموعه ابطن صحرا

الحب هو مفتاح السعاده لو تنطره

هو عالم لل عباده

والطیر الیطیر ابطن قصره

الحب هو من صلی و صام ابطن گبره

الحب هو من علگ کلامه فوگ صدره

هو من کثرت الحصره انفجر صدره

هو من کثرت العبره انمحه ذکره

الحب هو الماینام الیل سهره

الحب هو سجود ابطن ضخره

العشگ هو سکاره امسودنین ابغیر دیره

الحب هو دم حمر من فرد نظره

العشگ من اشعل النار ابطن گلبه

الحب للی تکلم مع ربه

العشگ باغه ابطن بستان

الشگ لل یذکر الوگفات و البهتان

العشگ نار او شعل کل من شرد خسران

العشگ یعشگ صدیقه ابموقف المیدان

العشگ یذهب الی الشجعان

و یکرس خواطر راحت الشبان

العشگ مفتاح لل حیران

او مفتاح العشگ با صدگ یا انسان

اخیکم جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

02/09/1390

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت ۲۲:۱۶ بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  |